Advokatfirman Glendor

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag ska betalas när barnet bor hos endast en av föräldrarna. Vad bidraget kommer att uppgå till beror på vilka behov barnet har och på hur den sammanlagda ekonomin för föräldrarna ser ut.

Bidraget kan fastställas i avtal eller av domstol om en överenskommelse inte går att nå. Från det fastställda bidraget kan det göras avdrag.

Avdrag kan göras för umgängeskostnader som uppkommer för den förälder som betalar underhållsbidraget enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken. Avdraget blir olika stort beroende på hur länge barnet varit hos dig. Avdraget kan göras först sedan barnet varit hos dig. Avdraget kan ske på olika sätt, dock ska det inom sex månader. Görs det inte inom sex månader får det endast göras på äldre obetalda bidrag.

Avdrag kan endast göras om hänsyn till umgängeskostnader inte tagits i beaktning när bidraget fastställdes. Dock kan man komma överens om andra regler. För att få dessa fastställda måste man gå till domstol.

Om bidraget betalas till försäkringskassan måste avdraget anmälas till försäkringskassan senast inom tre månader från det att barnet varit hos dig.

Underhållsbidragen är indexreglerade enligt lag (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag.

Om bidraget betalas till försäkringskassan får man en automatisk information om indexregleringen. Betalas bidraget direkt till boendeföräldern måste parterna själva se till att indexregleringen sker.

Har särskild indexreglering bestämts i dom eller avtal om underhållsbidrag gäller den överenskommelsen istället.

Domen eller avtalet om ett underhållsbidrag kan ändras enligt 7 kap. 10 § föräldrabalken.

Har bidraget bestämts genom dom eller i avtal kan föräldrarna själva komma överens om en ändring av det. För att göra en ändring krävs att man skriver ett avtal. Advokat Glendor har gedigen kunskap om hur man skriver dessa avtal.

Vid skiljaktiga meningar kan var och en av föräldrarna begära att bidraget jämkas (ändras) av domstol.

Ändring kan komma att aktualiseras vid förändrade förhållanden hos någon av parterna. Förändring kan vara att någon av föräldrarna fått underhållsskyldighet mot nytt barn eller att inkomsten kraftigt minskat eller ökat. Justering av underhållsskyldighet kan ske både nedåt och uppåt.

Har underhållsbidragets summa inte ändrats på annat sätt än genom indexreglering på sex år, kan respektive förälder begära att domstol omprövar bidraget. Det krävs inte några ändrade förhållanden för att omprövning ska ske.

Är det i dom eller avtal bestämt att underhållsbidrag inte ska utgå, kan domen eller avtalet ändras på samma sätt som när ett underhållsbidrag har bestämts.

I normalfallet bestäms underhållsbidrag fram till och med 18 års dagen. Förälderns underhållsskyldighet kvarstår dock så länge skolgången till och med gymnasium fortgår, dock längst till barnet fyllt 21 år.

Underhållsbidraget måste krävas ut inom fem år enligt 7 kap 9 § föräldrabalken.

 

Underhållsstöd (Hx2)

Underhållsstöd kan den förälder få som barnet bor hos om underhållsbidraget understiger cirka 1 273 kronor i månaden. Information om underhållsstöd finner du hos Försäkringskassan.

 

Utkrävande av underhållsbidrag & underhållsstöd

För att kräva ut underhållsbidraget vänder man sig till Kronofogdemyndigheten för att kräva ut bidraget eller till Försäkringskassan för att få underhållsstöd. Försäkringskassan kan i det fall de betalar ut underhållsstöd vända sig till Kronofogdemyndigheten för indrivning av bidraget. Dock måste underhållsbidraget krävas ut inom fem år.

Gällande underhållsbidrag och stöd är det ett omfattande regelverk som man lätt går att gå vilse i. Advokat Glendor har sedan 80-talet haft uppdrag inom underhållsfrågor och kommer guida dig rätt.

Susanne Glendor Maschmann
Advokat Susanne Glendor Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se
Erik Maschmann
Advokat Erik Elgán Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se