Advokatfirman Glendor

Psykiatrisk tvångsvård

Lagen om psykiatrisk tvångsvård innebär att svårt psykiskt sjuka personer kan bli intagna för vård mot sin vilja.

Bara personer som lider av en allvarlig psykisk störning kan vårdas mot sin vilja. Det måste exempelvis finnas en risk för individens eget liv eller hälsa eller för andra personers säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa. Det krävs också att personen inte vill bli vårdad på det här sättet.

För att bli tvångsintagen krävs att en legitimerad läkare gör en särskild undersökning och sedan utfärdar ett läkarintyg (vårdintyg). Efter intagningen måste chefsöverläkaren på den psykiatriska avdelningen fatta beslut om tvångsvård inom 24 timmar. Patienten kan överklaga chefsöverläkarens beslut om intagning för tvångsvård. Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten. Om chefsöverläkaren anser att behandlingen bör pågå längre än fyra veckor måste han eller hon ansöka till förvaltningsrätten om fortsatt tvångsvård. I ansökan ska anges om vården avser sluten eller öppen psykiatrisk tvångsvård. Tvångsvården får efter förvaltningsrättens prövning pågå under högst fyra månader räknat från dagen för beslutet om intagning. Därefter kan förvaltningsrätten på chefsöverläkarens ansökan medge förlängning av tvångsvården för högst sex månader åt gången.

Rättspsykiatrisk vård

En person som begått brott kan i vissa fall dömas till rättspsykiatrisk vård. Förutsättningarna för den typen av vård liknar dem som gäller för psykiatrisk tvångsvård. Rättspsykiatrisk vård kan ges med eller utan beslut om särskild utskrivningsprövning. I det förstnämnda fallet måste frågan om utskrivning bli föremål för förvaltningsrättens prövning efter anmälan av chefsöverläkaren eller ansökan av patienten. Även när det gäller rättspsykiatrisk vård har förvaltningsrätten att ta ställning till om vårdtiden ska förlängas. Sådan prövning ska efter anmälan av chefsöverläkaren ske var sjätte månad eller efter ansökan av patienten. Även rättspsykiatrisk vård kan ges i sluten eller öppen form.

Text: Sveriges domstolar

Susanne Glendor Maschmann
Advokat Susanne Glendor Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se
Erik Maschmann
Advokat Erik Elgán Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se